• Voor 16:00 besteld, dezelfde dag verzonden
 • Comfortabel en stijlvol het voorjaar in
 • Persoonlijk advies, online én in onze winkel

  Algemene voorwaarden

  Placeholder

  Algemene voorwaarden

  ALGEMENE VOORWAARDEN Voortman Mode

   

  Inhoudsopgave:

  Artikel 1: Definities

  Artikel 2:  Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  Artikel 3: Prijzen

  Artikel 4: Monsters/modellen

  Artikel 5: Gevolgen niet tijdig betalen

  Artikel 6: Recht van reclame

  Artikel 7: Herroepingsrecht

  Artikel 8: Opschortingsrecht

  Artikel 9: Retentierecht

  Artikel 10: Verrekening

  Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

  Artikel 12: Levering

  Artikel 13: Levertijd

  Artikel 14: Feitelijke levering

  Artikel 15: Verzend- en Retourkosten 

  Artikel 16: Verpakking en verzending

  Artikel 17: Garantie

  Artikel 18: Ruilen 

  Artikel 19: Vrijwaring

  Artikel 20: Klachten

  Artikel 21: Ingebrekestelling

  Artikel 22: Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

  Artikel 23: Aansprakelijkheid Voortman Mode

  Artikel 24: Vervaltermijn

  Artikel 25: Recht op ontbinding

  Artikel 26: Overmacht

  Artikel 27: Wijziging algemene voorwaarden

  Artikel 28: Overgang van rechten

  Artikel 29: Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

  Artikel 30: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

   

   

  Artikel 1: Definities

  1. Voortman Mode: Voortman Mode VOF, gevestigd te Rijssen onder KvK nr. 08169726.
  2. Klant: degene met wie Voortman Mode een overeenkomst is aangegaan.
  3. Partijen: Voortman Mode en klant samen.
  4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

  Artikel 2:  Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Voortman Mode.
  2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

  Artikel 3: Prijzen

  1. Alle prijzen die Voortman Mode hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
  2. Alle prijzen op die Voortman Mode hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Voortman Mode te allen tijde wijzigen. 
  3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Voortman Mode niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
  4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

  Artikel 5: Gevolgen niet tijdig betalen

  1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Voortman Mode gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
  2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Voortman Mode. 
  3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
  4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Voortman Mode zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
  5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Voortman Mode op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
  6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Voortman Mode, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Voortman Mode te betalen. 

  Artikel 6: Recht van reclame 

  1. Zodra de klant in verzuim is, is Voortman Mode gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
  2. Voortman Mode roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
  3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Voortman Mode, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 
  4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

  Artikel 7: Herroepingsrecht 

  1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  • het product niet is gebruikt
  • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
  • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
  1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  2. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Voortman Mode, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 
  3. De kosten voor retourneren komen nooit voor rekening van Voortman Mode.
  4. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Voortman Mode deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Voortman Mode heeft geretourneerd.

  Artikel 8: Opschortingsrecht

   

  Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

   

  Artikel 9: Retentierecht 

  1. Voortman Mode kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Voortman Mode heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
  2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Voortman Mode.
  3. Voortman Mode is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

  Artikel 10: Verrekening

   

  Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Voortman Mode te verrekenen met een vordering op Voortman Mode. 

   

  Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud 

  1. Voortman Mode blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Voortman Mode op grond van wat voor met Voortman Mode gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
  2. Tot die tijd kan Voortman Mode zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
  3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
  4. Indien Voortman Mode een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Voortman Mode het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

  Artikel 12: Levering

  1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  2. Levering vindt plaats bij Voortman Mode, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
  3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
  4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Voortman Mode het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
  5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Voortman Mode kan tegenwerpen.

  Artikel 13: Levertijd 

  1. De door Voortman Mode opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Voortman Mode.
  3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Voortman Mode niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

  Artikel 14: Feitelijke levering

   

  De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

   

  Artikel 15: Verzend- en Retourkosten 

   

  1. Verzendkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. Hierbij geldt dat verzendkosten bij een bestelling met bedrag boven de €50,- voor rekening van Voortman Mode zijn. Verzenden is tevens gratis als bestelling in winkel wordt opgehaald.
  2. Retourkosten zijn voor rekening van de klant. Retourneren is gratis als de artikelen worden teruggebracht naar de winkel.

   

  Artikel 16: Verpakking en verzending

  1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Voortman Mode niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
  2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Voortman Mode, bij gebreke waarvan Voortman Mode niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

  Artikel 17: Garantie

  1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
  2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
  3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

  Artikel 18: Ruilen 

   

  1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
  • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
  • het product is nog niet gebruikt
   1. Op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.
   2. Artikelen uit de sale mogen geruild worden.
   3. Ruilen in de winkel is gratis.

   

  Artikel 19: Vrijwaring

   

  De klant vrijwaart Voortman Mode tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Voortman Mode geleverde producten en/of diensten. 

   

  Artikel 20: Klachten

  1. De klant dient een door Voortman Mode geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
  2. Beantwoordt een geleverd product niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Voortman Mode daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
  3. Consumenten dienen Voortman Mode uiterlijk binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
  4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Voortman Mode in staat is hierop adequaat te reageren. 
  5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
  6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Voortman Mode gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
  7. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van Voortman Mode, deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan Voortman Mode en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen.
  8. Wanneer de in lid 1 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij INretail. 

  Artikel 21: Ingebrekestelling

  1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Voortman Mode.
  2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Voortman Mode ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

  Artikel 22: Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

   

  Als Voortman Mode een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Voortman Mode verschuldigd zijn. 

   

  Artikel 23: Aansprakelijkheid Voortman Mode

  1. Voortman Mode is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
  2. Indien Voortman Mode aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
  3. Voortman Mode is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
  4. Indien Voortman Mode aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

  Artikel 24: Vervaltermijn

   

  Elk recht van de klant op schadevergoeding van Voortman Mode vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
   

  Artikel 25: Recht op ontbinding

  1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Voortman Mode toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
  2. Is de nakoming van de verplichtingen door Voortman Mode niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Voortman Mode in verzuim is. 
  3. Voortman Mode heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Voortman Mode kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

  Artikel 26: Overmacht

  1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Voortman Mode in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Voortman Mode kan worden toegerekend in een van de wil van Voortman Mode onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Voortman Mode kan worden verlangd. 
  2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
  3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Voortman Mode 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Voortman Mode er weer aan kan voldoen. 
  4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
  5. Voortman Mode is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

  Artikel 27: Wijziging algemene voorwaarden

  1. Voortman Mode is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
  2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
  3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Voortman Mode zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
  4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

  Artikel 28: Overgang van rechten

  1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Voortman Mode. 
  2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

  Artikel 29: Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

  1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
  2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Voortman Mode bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

  Artikel 30: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
  2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Voortman Mode is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


  Opgesteld op 02 april 2020.

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0